Fantex | Reklamacje
Logowanie do Panelu Klienta informacje oferta download szybka poczta Reklamacje
Reklamacje
Reklamacja usługi dostępu do Internetu;


W przypadku zastrzeżeń odnośnie funkcjonowania usługi dostępu do Internetu każdemu klientowi przysługuje możliwość zgłoszenia reklamacji lub nieprawidłowości czy też innych uwag. Istnieje tu jednak pewna procedura, która jest przez klienta akceptowana z chwilą podpisania umowy abonamentowej z firmą FAN-TEX. O trybie zgłaszania reklamacji na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. „w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej” (Dz. U. z dnia 18 października 2004 r.), stanowi § 8 Umowy Abonamentowej::

1. ABONENT może składać reklamacje z tytułu:
a) niedotrzymania terminów rozpoczęcia świadczenia Usługi;
b) niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi;
c) nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi.
2. Reklamacje składane są pisemnie, ustnie do protokołu, drogą elektroniczną na adres: bok@fantex.pl lub telefonicznie pod numerem +48 660-326-839
3. Reklamacja powinna być złożona przed zakończeniem miesięcznego okresu rozliczeniowego, następującego po okresie w którym nastąpiła nieprawidłowość.
4. Reklamacja powinna zawierać:
a) nazwę oraz siedzibę ABONENTA;
b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
d) numer billingowy wskazany na fakturze VAT lub adres miejsca zakończenia łącza;
e) datę zawarcia Umowy oraz określony w niej termin rozpoczęcia świadczenie usługi – w razie reklamacji z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
f) wysokość zwrotu opłat abonamentowych lub wypłaty kar umownych - w przypadku żądania ich wypłaty albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych opłat abonamentowych;
g) numer konta bankowego lub adres właściwy dla wypłaty kwot podlegających zwrotowi lub wypłaty kar umownych – w przypadku, o którym mowa w pkt 6.
5. podpis ABONENTA – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. W terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, OPERATOR potwierdza jej przyjęcie w formie pisemnej, chyba że udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
6. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów określonych w ust. 4, OPERATOR niezwłocznie informuje ABONENTA o konieczności jej uzupełnienia, wzywając jednocześnie do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie ww. terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
7. W wezwaniu OPERATOR wskazuje konieczny zakres uzupełnienia reklamacji oraz pouczenie, iż nieuzupełnienie reklamacji w 7 dniowym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
8. OPERATOR udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

O nas | Komputery | Internet | Aktualnosci | Kontakt | Home page | Poprzednia strona